Oferta

Kursy ogólne

szkolaWszystkie kursy: prowadzone Metodą Callana, metodą tradycyjną oraz konwersacje objęte są stałym nadzorem metodyków, specjalizujących się w danym typie szkoleń.

Opieka metodyka obejmuje kurs od początku do końca, czyli od przygotowania testu (Placement Test), a następnie analizy potrzeb (Needs Analysis), poprzez przygotowanie dopasowanego do wymagań danej grupy programu i dobór odpowiedniego podręcznika, aż po odbiór raportów pisanych przez Lektorów pod koniec semestru na temat każdego Studenta. W trakcie trwania kursu praca Lektorów jest kontrolowana poprzez monitorowanie dzienników oraz system obserwacji lektorskich.

Sami Studenci mają okazję ocenić pracę Lektorów oraz ich przygotowanie do zajęć pod koniec semestru, wypełniając anonimowe ankiety dotyczące kursu.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Definicje

Test (Placement Test) jest przeprowadzany przed przydzieleniem Studentów do grup. Składa się z części pisemnej (na życzenie Klienta może zostać przeprowadzony drogą elektroniczną) i ustnej (również na życzenie Klienta może zostać przeprowadzona telefonicznie). Szkoła woli osobisty kontakt ze Studentami już na tym etapie, jednak dla wygody współpracujących z nami osób i firm oferujemy również przeprowadzenie testu na odległość. Na podstawie wyników Testu Studenci zostają przypisani do grup.

Analiza Potrzeb (Needs Analysis) przeprowadzana jest na pierwszych zajęciach w nowej grupie. Znajdują się w niej pytania dotyczące oczekiwań Studentów na temat umiejętności, na których chcą się skoncentrować oraz tematów, które chcieliby poruszać.

Program jest przygotowywany przez Lektora i zatwierdzany przez metodyka po około dwóch tygodniach pracy z grupą. Zawiera szczegółowy opis poziomu, na którym znajduje się grupa (w oparciu o podział poziomów Szkoły Bokano, oparty na powszechnie stosowanym w Europie podziale Common European Framework), tytuł wybranego podręcznika, wzbogacony o sugestie dodatkowych źródeł, zakres materiału, który będzie przerobiony w danym semestrze oraz ogólne sugestie dotyczące pracy z daną grupą.

Raporty pisane są przez Lektorów pod koniec semestru i dotyczą pracy, postępów i wyników testów Studenta w danym semestrze. Zawierają również rekomendacje dotyczące dalszej nauki.

Dziennik (Class Diary) w którym zapisywana jest obecność Studentów, służy również do rejestrowania zawartości merytorycznej każdych zajęć. Zapisywane są w nim umiejętności, na których koncentrowano się podczas lekcji oraz materiały, z których korzystano. Dodatkowo każde zajęcia opatrzone są komentarzem od Lektora.

Obserwacje lektorskie prowadzone są przez metodyka na pełnych zajęciach każdego Lektora przynajmniej raz w semestrze. Obserwacja zawsze zakończona jest spotkaniem metodyka z Lektorem w celu omówienia prowadzonych zajęć (Feedback Session).

Nasze zajęcia
Zajęcia prowadzone metodą tradycyjną mają bardzo różny przebieg. Na jednych zajęciach koncentruje się najczęściej na mówieniu i jednej bądź dwóch innych umiejętnościach z grupy pięciu podstawowych (mówienie, czytanie, słuchanie, pisanie i gramatyka).
Zajęcia dzielą się na trzy części – wstęp, zazwyczaj około 10 minut, służący przypomnieniu i pozwalający na pełne przestawienie się Studentów na język angielski, następnie zadania dotyczące właściwej lekcji wraz z wprowadzeniem nowego materiału i zakończenie (5-7 minut), służące utrwaleniu. Przebieg zajęć opisany jest w Dzienniku, co pozwala na stałą kontrolę Metodyka nad czynionymi przez grupę postępami.
Lektor zwraca uwagę, aby jak najbardziej zaangażować Studentów – przynajmniej 70% czasu to Student's Talking Time (czas mówienia Studentów) – w przeciwieństwie do Teacher's Talking Time (czas mówienia Nauczyciela), który ograniczony jest do niezbędnego minimum (wydawanie poleceń, korekta, objaśnianie nowego materiału).

Ankiety są wypełniane pod koniec semestru przez Studentów. Zadawane pytania dotyczą zadowolenia z kursu i wykonanych postępów, pracy Lektorów oraz organizacji kursu zarówno ze strony Szkoły Bokano, jak i Klienta – Firmy zamawiającej. Wnikliwa analiza Ankiet pozwala nam rozwijać się, dopasowywać ofertę i stale ulepszać jakość naszych kursów.