Oferta

MATURA

Egzamin maturalny

Nowy egzamin maturalny został wprowadzony w 2005 roku rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu jako powszechny egzamin dla absolwentów liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych i innych szkół ponadgimnazjalnych.

Do egzaminu z języka angielskiego, jak i innych języków obcych nowożytnych, można przystąpić na dwóch poziomach: podstawowym lub rozszerzonym. Egzamin ustny jest oceniany wewnątrzszkolnie, egzamin pisemny zewnętrznie przez Centralną Komisję Egzaminacyjną i komisje okręgowe. Egzamin ustny i pisemny są od siebie niezależne i każdy z nich może być zdawany na innym poziomie.

Wyniki egzaminu wyrażone w skali procentowej są przeliczane na skalę punktową przez uczelnie wyższe i decydują o przyjęciu na poszczególne kierunki studiów.

Kursy maturalne w szkole BOKANO przygotowują kursantów do egzaminów ustnych, jak i pisemnych na obydwu poziomach zaawansowania. Pomagamy w ćwiczeniu i rozwijaniu umiejętności językowych w oparciu o standardy wymagań egzaminu maturalnego.

CKE strona główna

Egzamin maturalny

Arkusze egzaminayjne